Sup

STT NAME PRICE INVOICE NAME DESCRIBE
1 THÙNG 10x10x8 580 Thùng carton quy cách:  10x10x8 cm E flute, white inside ,brown outside
2 THÙNG 12x12x12 900 Thùng carton quy cách: 12x12x12 cm E flute, white inside ,brown outside
3 THÙNG 14x14x14 1210 Thùng carton quy cách: 14x14x14 cm B flute, brown inside and outside
4 THÙNG 15x12x5 890 Thùng carton quy cách:  15x12x5 cm E flute, brown inside ,white outside
5 THÙNG 15x12x10  930 Thùng carton quy cách: 15 x 12 x 10 cm E flute, white inside ,brown outside
6 THÙNG 16x12x6  790 Thùng carton quy cách: 16x12x6  cm E flute, white inside ,brown outside
7 THÙNG 18x10x8  800 Thùng carton quy cách: 18×10 x8 cm E flute, white inside ,brown outside
8 THÙNG 20x12x6  1150 Thùng carton quy cách: 20x12x6 cm E flute, brown inside ,white outside
9 THÙNG 20x12x12  1200 Thùng carton quy cách: 20x12x12  cm B flute, brown inside and outside
10 THÙNG 20x15x10  1130  Thùng carton quy cách:20x15x10 cm  B flute, brown inside and outside
11 THÙNG 20x16x6  1220  Thùng carton quy cách:20x16x6 cm  E flute, white inside ,brown outside
12 THÙNG 20x20x10  1600 Thùng carton quy cách: 20x20x10 cm B flute, brown inside and outside
13 THÙNG 20x20x15  1800 Thùng carton quy cách: 20x20x15 cm B flute, brown inside and outside
14 THÙNG 24x12x4  1100 Thùng carton quy cách: 24x12x4 cm E flute, brown inside ,white outside
15 THÙNG 24x22x15  2400 Thùng carton quy cách: 24x22X15 cm B flute, brown inside and outside
16 THÙNG 25x22x20  2800 Thùng carton quy cách: 25x22X20 cm B flute, brown inside and outside
17 THÙNG 25x15x10  1300  Thùng carton quy cách: 25x15x10 cm  B flute, brown inside and outside
18 THÙNG 25x15x20  1800  Thùng carton quy cách: 25x15x20  cm  B flute, brown inside and outside
19 THÙNG 27x17x10  1550 Thùng carton quy cách: 27x17x10 cm B flute, brown inside and outside
20 THÙNG 28x25x12  2800 Thùng carton quy cách: 28x25x12  cm B flute, brown inside and outside
21 THÙNG 30x20x10  2150 Thùng carton quy cách: 30x20x10 cm B flute, brown inside and outside
22 THÙNG 30x25x20  3200 Thùng carton quy cách: 30x25x20 cm B flute, brown inside and outside
23 THÙNG 30x17x11  1890 Thùng carton quy cách: 30x17x11  cm B flute, brown inside and outside
24 THÙNG 30x20x18  2650 Thùng carton quy cách: 30x20x18  cm B flute, brown inside and outside
25 THÙNG 32x26x22  3850 Thùng carton quy cách: 32x26x22   cm B flute, brown inside and outside
26 THÙNG 33x22x12  2650 Thùng carton quy cách: 33x22x12    cm B flute, brown inside and outside
27 THÙNG 34x28x18  3950 Thùng carton quy cách: 34x28x18    cm B flute, brown inside and outside
28 THÙNG 35x24x14  3100 Thùng carton quy cách: 35x25x15 cm B flute, brown inside and outside
29 THÙNG 35x35x20  5300 Thùng carton quy cách: 35x35x20 cm B flute, brown inside and outside
30 THÙNG  36x12x12  1660 Thùng carton quy cách: 36x12x12  cm B flute, brown inside and outside
31 THÙNG 38x16x16  2420 Thùng carton quy cách: 38x16x16   cm B flute, brown inside and outside
32 THÙNG 40x30x25  5800 Thùng carton quy cách: 40x30x25    cm B flute, brown inside and outside
33 THÙNG 40x35x10  5050 Thùng carton quy cách: 40x35x10     cm B flute, brown inside and outside
34 THÙNG 40x30x30  6250 Thùng carton quy cách: 40x30x30   cm B flute, brown inside and outside
35 THÙNG 45x30x15  5050 Thùng carton quy cách: 45x30x15   cm B flute, brown inside and outside
36 THÙNG 45x45x20  8600 Thùng carton quy cách: 45x45x20    cm B flute, brown inside and outside
37 THÙNG 45x30x20  5650 Thùng carton quy cách: 45x30x20    cm B flute, brown inside and outside
38 THÙNG 50x22x10  3450 Thùng carton quy cách: 50x22x10     cm B flute, brown inside and outside
39 THÙNG 50x40x30 9250 Thùng carton quy cách:  50x40x30   cm B flute, brown inside and outside
40 Thùng : 20 x 10 x 10cm 970 Thùng carton quy cách: 20x10x10 cm B flute, brown inside and outside
41 Thùng 20x10x5 cm 860 Thùng carton quy cách: 20x10x5 cm E flute, white inside ,brown outside
42 Thùng : 10x10x10cm 650 Thùng carton quy cách: 10x10x10 cm E flute, white inside ,brown outside
43 Thùng 30x12x12 1550 Thùng carton quy cách: 30x12x12 cm B flute, brown inside and outside
44 30 X 15 X 10 1,900 Thùng carton quy cách: 30x15x10 cm B flute, brown inside and outside
45 25x20x10 1,750 Thùng carton quy cách: 25x20x10 cm B flute, brown inside and outside
46 25x20x15 2,040 Thùng carton quy cách: 25x20x15 cm B flute, brown inside and outside
47 30x20x20 2,560 Thùng carton quy cách: 30x20x20 cm B flute, brown inside and outside
48 35x25x20 3,430 Thùng carton quy cách: 35x25x20 cm B flute, brown inside and outside
49 Thùng carton quy cách 40x30x20 4,420 Thùng carton quy cách 40x30x20 cm B flute, brown inside and outside
50 Thùng carton quy cách 30x20x15 2,250 Thùng carton quy cách 30x20x15 cm B flute, brown inside and outside
51 Thùng carton quy cách 30x25x25 cm 3,500 Thùng carton quy cách 30x25x25 cm B flute, brown inside and outside
52 Thùng carton quy cách-21x16x16 cm 1,550 Thùng carton quy cách-21x16x16 cm B flute, brown inside and outside
53 Thùng giấy carton-60x48x48 23,170 Thùng giấy carton-60x48x48 BC flute, brown inside and outside
54 Thùng carton quy cách :25x15x15 cm 1,570 Thùng carton quy cách :25x15x15 cm B flute, brown inside and outside
55 Thùng giấy carton 27x25x27 cm 3440 Thùng giấy carton 27x25x27 cm B flute, brown inside and outside
56 Thùng giấy carton 29×18.5×29.5 3310 Thùng giấy carton 29×18.5×29.5 B flute, brown inside and outside
57 20x14x14 1300 Thùng giấy carton 20x14x14 B flute, brown inside and outside
58 Thùng giấy carton 20x15x25    1830 Thùng giấy carton 20x15x25    B flute, brown inside and outside
59 Thùng giấy carton 35x15x15 1940 Thùng giấy carton 35x15x15 B flute, brown inside and outside
STT TÊN SẢN PHẨM ĐVT ĐƠN GIÁ  
1 Thùng Carton 10x10x8 – 3 lớp Thùng 699  
2 Thùng Carton 15x12x10 – 3 lớp Thùng 1.050  
3 Thùng Carton 16x12x6 – 3 lớp Thùng 909  
4 Thùng Carton 18x10x8 – 3 lớp Thùng 903  
5 Thùng Carton 20x10x10 – 3 lớp Thùng 1.054  
6 Thùng Carton 20x15x10 – 3 lớp Thùng 1.234  
7 Thùng Carton 20x15x15 – 3 lớp Thùng 1.484  
8 Thùng Carton 20x20x10 – 3 lớp Thùng 1.683  
9 Thùng Carton 20x20x15 – 3 lớp Thùng 1.951  
10 Thùng Carton 25x10x10 – 3 lớp Thùng 1.248  
11 Thùng Carton 25x15x10 – 3 lớp Thùng 1.415  
12 Thùng Carton 25x15x15 – 3 lớp Thùng 1.683  
13 Thùng Carton 25x20x10 – 3 lớp Thùng 1.881  
14 Thùng Carton 25x20x15 – 3 lớp Thùng 2.138  
15 Thùng Carton 25x22x20 – 3 lớp Thùng 2.672  
16 Thùng carton 25x25x20 – 3 Lớp Thùng 3.102  
17 Thùng Carton 25x25x25 – 3 lớp Thùng 3.378  
18 Thùng Carton 30x10x10 – 3 lớp Thùng 1.382  
19 Thùng Carton 30x15x10 – 3 lớp Thùng 1.581  
20 Thùng Carton 30x15x15 – 3 lớp Thùng 1.881  
21 Thùng Carton 30x20x10 – 3 lớp Thùng 2.081  
22 Thùng Carton 30x20x15 – 3 lớp Thùng 2.363  
23 Thùng Carton 30x20x20 – 3 lớp Thùng 2.705  
24 Thùng Carton 30x25x20 – 3 lớp Thùng 3.320  
25 Thùng Carton 33x22x12 – 3 lớp Thùng 2.517  
26 Thùng Carton 34x24x18 – 3 lớp Thùng 3.271  
27 Thùng Carton 35x10x10 – 3 lớp Thùng 1.692  
28 Thùng Carton 35x15x10 – 3 lớp Thùng 1.748  
29 Thùng Carton 35x25x15 – 3 lớp Thùng 3.223  
30 Thùng Carton 35x25x20 – 3 lớp Thùng 3.612  
31 Thùng Carton 40x30x20 – 3 lớp Thùng 5.009  
32 Thùng Carton 40x30x30 – 3 Lớp Thùng 6.195  
33 Thùng Carton 40x30x30 – 5 lớp Thùng 8.620  
34 Thùng Carton 40x40x30 – 3 Lớp Thùng 8.251  
35 Thùng Carton 40x40x30 – 5 lớp Thùng 11.492  
36 Thùng Carton 45x35x25 – 3 lớp Thùng 7.044  
37 Thùng Carton 50x40x40 – 3 Lớp Thùng 10.519  
38 Thùng Đựng Gà Tre 44x18x30 – 5 Lớp Thùng 8.903  
39 Thùng Gà Nòi 60x24x38 – 5 Lớp Thùng 14.912  
40 Thùng Carton 60x40x40 – 3 Lớp Thùng 12.046  
41 Thùng Carton 60x40x40 – 5 lớp Thùng 15.800  
42 Hộp nắp gài 15x10x5 – 3 lớp Thùng 973  
43 Hộp nắp gài 15x15x5 – 3 lớp Thùng 1.205  
44 Hộp nắp gài 20x15x5 – 3 lớp Thùng 1.359  
45 Hộp nắp gài 20x20x5 – 3 lớp Thùng 1.660  
46 Hộp Nắp Gài 25x15x5 – 3 Lớp Hộp 1.511  
47 Hộp Nắp Gài 25x20x5 – 3 Lớp Thùng 1.846  
48 Hộp nắp gài 25x20x7 – 3 lớp Thùng 2.335  
49 Hộp Nắp Gài 30x20x4 -3 Lớp Thùng 1.838  
50 Hộp nắp gài 30x20x7 – 3 lớp Thùng 2.771  
51 Hộp Nắp Gài 30x20x10 – 3 Lớp Hộp 3.721  
52 Hộp nắp gài 30x22x10 – 3 lớp Thùng 3.915  
1.   Báo giá này chưa gồm thuế VAT và đã có phí vận chuyển giao hàng ở TP.HCM. Giao hàng không bao gồm chi phí lên lầu, lên gác hoặc vận chuyển quá xa từ khu vực đỗ xe
2.   Kích thước được tính là kích thước phủ bì
3.   Kết cấu giấy:
·    3 Lớp: 2 nâu + 1 xeo
·    5 Lớp: 2 nâu + 3 xeo
4.   Thời gian giao hàng:
·    Sáng: trước 12h
·    Chiều: trước 16h
·    Tài xế liên hệ trước khi giao hàng
5.   Thanh toán: CK/TM
6.   Số lượng có thể nhận đơn:
·    Giá trị đơn hàng tối thiểu 10.000.000
·    Các mã hàng STT01 đến STT30 tối thiểu 500 cái
·    Các mã hàng STT11 đến STT41 tối thiểu 100 cái
·    Các mã hàng STT42 đến STT52 tối thiểu 500 cái

Tính cho 1 màu: (Dài+Rộng)*2*Caox440+90,000vnd
(18+10)*2*11.5*440+90,000=373,360vnd
hộp này nhỏ phải làm khuôn bế 6 con thì chi phí bảng in mình x6 lên
là 2,240,160vnd
khuôn bế tầm 10 triệu a

440vnd là đơn giá cho 1 cm2
90k là cái bảng nhựa mouting

thêm màu thứ 2 thì tính như vậy luôn rồi cộng lại nha a