QUI CÁCH (DÀI X RỘNG X CAO)ĐƠN GIÁ 1.000 HỘPĐƠN GIÁ 500 HỘPĐƠN GIÁ 100 HỘPĐƠN GIÁ LẺ 1 HỘP
Hộp carton 12x7x8cm1.200đ/1 hộp1.400đ/1 hộp1.700đ/1 hộp1.900đ/1 hộp
Hộp carton vuông 12cm1.600đ/1 hộp1.800đ/1 hộp2.100đ/1 hộp2.300đ/1 hộp
Hộp carton 12x12x6cm1.400đ/1 hộp1.600đ/1 hộp1.900đ/1 hộp2.200đ/1 hộp
Hộp carton 12x12x9cm1.500đ/1 hộp1.700đ/1 hộp2.000đ/1 hộp2.300đ/1 hộp
Hộp carton 13x4x7cm1.100đ/1 hộp1.300đ/1 hộp1.600đ/1 hộp1.800đ/1 hộp
Hộp carton 15x8x6cm1.400đ/1 hộp1.600đ/1 hộp1.900đ/1 hộp2.200đ/1 hộp
Hộp carton 15x10x5cm1.400đ/1 hộp1.600đ/1 hộp1.900đ/1 hộp2.200đ/1 hộp
Hộp carton 15x10x10cm1.500đ/1 hộp1.700đ/1 hộp2.000đ/1 hộp2.300đ/1 hộp
Hộp carton 15x10x15cm1.700đ/1 hộp1.900đ/1 hộp2.200đ/1 hộp2.500đ/1 hộp
Hộp carton 15x12x10cm1.600đ/1 hộp1.800đ/1 hộp2.000đ/1 hộp2.300đ/1 hộp
Hộp carton 15x12x12cm1.800đ/1 hộp2.000đ/1 hộp2.200đ/1 hộp2.500đ/1 hộp
Hộp carton 15x15x7cm1.800đ/1 hộp2.000đ/1 hộp2.200đ/1 hộp2.500đ/1 hộp
Hộp carton 15x13x15cm1.900đ/1 hộp2.100đ/1 hộp2.300đ/1 hộp2.600đ/1 hộp
Hộp carton 16x6x6cm1.400đ/1 hộp1.600đ/1 hộp1.800đ/1 hộp2.100đ/1 hộp
Hộp carton 16x12x6cm1.500đ/1 hộp1.700đ/1 hộp2.000đ/1 hộp2.300đ/1 hộp
Hộp carton vuông 16cm2.600đ/1 hộp2.800đ/1 hộp3.000đ/1 hộp3.300đ/1 hộp
Hộp carton 17x5x11cm1.300đ/1 hộp1.500đ/1 hộp1.700đ/1 hộp2.000đ/1 hộp
Hộp carton 17x7x131.500đ/1 hộp1.700đ/1 hộp2.000đ/1 hộp2.300đ/1 hộp
Hộp carton 17x12x101.900đ/1 hộp2.100đ/1 hộp2.300đ/1 hộp2.600đ/1 hộp
Hộp carton 18x10x8cm1.500đ/1 hộp1.700đ/1 hộp2.000đ/1 hộp2.000đ/1 hộp
Hộp carton 18x12x8cm1.900đ/1 hộp2.100đ/1 hộp2.300đ/1 hộp2.600đ/1 hộp
Hộp carton 18x14x12cm 2.000đ/1 hộp2.200đ/1 hộp2.500đ/1 hộp2.800đ/1 hộp
Hộp carton 18x18x9cm2.100đ/1 hộp2.300đ/1 hộp2.600đ/1 hộp2.900đ/1 hộp
Hộp carton vuông 18cm2.700đ/1 hộp2.900đ/1 hộp3.100đ/1 hộp3.400đ/1 hộp