Giá trị kiểm tra của tập tin (41c0c597d97f06473bdf23dd7502e917) không trùng với giá tri kiểm tra mong muốn (d1b7e326b14c90b6d21ec99c90941b43).

Tên hàng Giá lẻ 1 cây 6 cuộn Giá 1 bao (x20 cây)giá 4 bao
️🎖️Băng keo trong/đục 100y 1.0kg 53.000đ 47.600đ46.000đ
️🎖️Băng keo trong/đục 100y 1.2kg 65.000đ59.000đ 57.000đ
️🎖️Băng keo trong/đục 200y 1.8kg 95.000đ87.500đ85.500đ
️🎖️Băng keo trong/đục 100y 2.0kg 105.000đ 96.800đ 94.800đ
️🎖️Băng keo in
(Hàng dễ vỡ)
80.000đ 69.000đ 67.000đ