Hộp carton size vừa dưới 25cm

Đánh giá bài viết post
QUI CÁCH (DÀI X RỘNG X CAO)ĐƠN GIÁ 1.000 HỘPĐƠN GIÁ 500 HỘPĐƠN GIÁ 100 HỘPĐƠN GIÁ LẺ 1 HỘP
Hộp carton 20x10x5cm1.400đ/1 hộp1.600đ/1 hộp1.800đ/1 hộp2.100đ/1 hộp
Hộp carton 20x10x7cm1.600đ/1 hộp1.800đ/1 hộp2.100đ/1 hộp2.300đ/1 hộp
Hộp carton 20x15x10cm2.100đ/1 hộp2.300đ/1 hộp2.500đ/1 hộp2.800đ/1 hộp
Hộp carton
20x20x15cm
2.900đ/1 hộp3.100đ/1 hộp3.300đ/1 hộp3.600đ/1 hộp
Hộp carton 20x20x5cm2.100đ/1 hộp2.300đ/1 hộp2.500đ/1 hộp2.300đ/1 hộp
Hộp carton 20x20x7cm2.400đ/1 hộp2.600đ/1 hộp2.800đ/1 hộp3.200đ/1 hộp
Hộp carton 15x10x5cm
Hộp carton 20x20x10cm2.600đ/1 hộp2.800đ/1 hộp3.000đ/1 hộp3.300đ/1 hộp
Hộp carton 20x10x10cm1.600đ/1 hộp1.800đ/1 hộp2.000đ/1 hộp2.300đ/1 hộp
Hộp carton 20x12x12cm2.200đ/1 hộp2.400đ/1 hộp2.600đ/1 hộp2.900đ/1 hộp
Hộp carton 20x15x15cm2.400đ/1 hộp2.600đ/1 hộp2.800đ/1 hộp3.200đ/1 hộp
Hộp carton 20x15x5cm 1.800đ/1 hộp2.000đ/1 hộp2.200đ/1 hộp2.500đ/1 hộp
Hộp carton 20x15x7cm2.000đ/1 hộp2.200đ/1 hộp2.400đ/1 hộp2.700đ/1 hộp
Hộp carton 20x18x12cm2.800đ/1 hộp3.000đ/1 hộp3.200đ/1 hộp3.500đ/1 hộp
Hộp carton 21x7x12cm 1.600đ/1 hộp1.800đ/1 hộp2.000đ/1 hộp2.300đ/1 hộp
Hộp carton
21x21x20cm
3.400đ/1 hộp2.800đ/1 hộp3.000đ/1 hộp3.300đ/1 hộp
Hộp carton
22x19x7cm
2.400đ/1 hộp2.600đ/1 hộp2.800đ/1 hộp3.100đ/1 hộp
Hộp carton 22x19x14cm2.800đ/1 hộp3.000đ/1 hộp3.200đ/1 hộp3.500đ/1 hộp
Hộp carton 25x8x8cm 1.700đ/1 hộp1.900đ/1 hộp2.100đ/1 hộp2.500đ/1 hộp
Hộp carton 25x10x10cm1.800đ/1 hộp2.000đ/1 hộp2.300đ/1 hộp2.600đ/1 hộp
Hộp carton 25x15x5cm2.000đ/1 hộp2.200đ/1 hộp2.500đ/1 hộp2.800đ/1 hộp
Hộp carton
25x15x8cm
2.200đ/1 hộp2.500đ/1 hộp2.700đ/1 hộp3.000đ/1 hộp
Hộp carton 25x15x10cm2.300đ/1 hộp2.500đ/1 hộp2.700đ/1 hộp3.000đ/1 hộp
Hộp carton 25x20x6cm2.700đ/1 hộp2.900đ/1 hộp3.100đ/1 hộp3.400đ/1 hộp
Hộp carton 25x17x7cm 2.700đ/1 hộp2.900đ/1 hộp3.100đ/1 hộp3.400đ/1 hộp
Hộp carton 25x20x15cm 3.600đ/1 hộp3.800đ/1 hộp4.000đ/1 hộp4.300đ/1 hộp
Hộp carton 25x15x15cm2.900đ/1 hộp3.100đ/1 hộp3.300đ/1 hộp3.600đ/1 hộp
Hộp carton
25x25x15cm
4.000đ/1 hộp4.200đ/1 hộp4.500đ/1 hộp4.900đ/1 hộp
Hộp carton 25x25x10cm3.900đ/1 hộp4.100đ/1 hộp4.400đ/1 hộp4.800đ/1 hộp
Hộp carton 25x25x25cm4.900đ/1 hộp5.100đ/1 hộp5.400đ/1 hộp5.800đ/1 hộp
Hộp carton 25x20x10cm3.200đ/1 hộp3.400đ/1 hộp3.600đ/1 hộp3.900đ/1 hộp
Hộp carton 25x22x20cm4.300đ/1 hộp4.500đ/1 hộp4.700đ/1 hộp5.000đ/1 hộp
0989881643
chat-active-icon
%d bloggers like this: